Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä, tietojärjestelmän vastuutaho

-Joensuun Laakeri Oy

-Kuurnankatu 29, 80130 Joensuu

-Y-tunnus: 0357197-6

2. Rekisteri-/tietojärjestelmäasioista vastaava henkilö

-Tomi Kärkkäinen

-tomi.karkkainen(at)joensuunlaakeri.fi

3. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän nimi

-Joensuun Laakerin asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

-Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen.

5. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän tietosisältö.

-Henkilön etu- ja sukunimi

-Sähköpostiosoite

-Postiosoite

-Puhelinnumero

-Tiedot käsitellyistä tilauksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

-Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

-Evästeet:

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet voivat sisältää myös käyttäjän yksityistietoja, kuten yhteystiedot.

7. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

-Tietoja ei luovuteta EU / ETA maiden ulkopuolelle, ellei se ole Joensuunlaakeri.fi tai yhteistyökumppanin palvelun teknisen toteutuksen vuoksi tarpeellista. Tällöin Joensuun Laakeri huolehtii riittävästi tietosuojan tasosta.

8. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän suojauksen periaatteet

-Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jonka käyttämiseen vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset.  Järjestelmään tarvittavat käyttäjätunnukset myönnetään vain rekisterin pitäjän työntekijöille.  Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

-Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

-Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).